FAQs

Frequently Asked Questions


W fakturze należy wskazać, wpisując w treści pola nazwa usługi/towaru:

 • NIP Spidersys Sp. zo.o. wpisujemy odpowiedni do kraju w którym wykonywana jest usługa. Jeżeli zlecenie jest na terenie Niemiec wpisujemy DE322409318.
 • tydzień kalendarzowy, którego wykonane prace dotyczą
 • zakres prac
 • miejscowość/adres w którym prace były wykonane
  • Przykład: 2019KW44, prace murarskie (77210 Duderstadt, Hauptstr. 9)
 • Jednostka w fakturze: m2, szt. cena jednostkowa za całą usługę, nie godz. (przed wystawieniem pierwszej faktury można skontaktować się z biurem, szczegółowo poinformujemy o wszystkim)

Biała Lista Podatników VAT: 
Przypominamy, że od 1 września 2019 każdy przedsiębiorca musi mieć w banku rachunek firmowy.
Należy zgłosić posiadany firmowy rachunek bankowy do Urzędu Skarbowego poprzez aktualizację CEIDG (NIP-8).
Ponadto wszystkie płatności powyżej 15.000 zł w ramach jednej transakcji handlowej należy dokonywać na rachunek bankowy zgłoszony przez sprzedawcę do Urzędu Skarbowego.
W celu weryfikacji poprawności transakcji organy nadzorujące stworzyły  tzw. "Białą Listę podatników Vat”. Jest ona cały czas aktualizowana, lecz już od 01/01/2020 przed dokonaniem każdej płatności Nabywca FV będzie bezwzględnie zobligowane do weryfikacji poprawności wskazanego we FV Państwa konta bankowego.

Co zmiany te oznaczają dla systemu rozliczeń Spidersys z Podwykonawcami?
W tym miejscu zaznaczyć należy, że jedną transakcją handlową nie jest jeden przelew, a jedno zlecenie. Co w praktyce oznacza, że już od pierwszego rozliczenia Spidersys zobligowane jest do przelewania należności z tytułu wystawionych przez Państwa faktur, tylko i wyłącznie na Państwa rachunek firmowy, nawet jeśli nie będzie on zgodny ze wskazanym na Państwa FV.
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-biala-lista-podatnikow-vat-wszystko-co-nalezy-wiedziec

Usługi remontowe i budowlane związane z nieruchomościami leżącymi na terenie Niemiec.
Obowiązek w zakresie podatku VAT powstaje tam gdzie leży nieruchomość, o czym mówi m.in. art. 28e polskiej ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, a także przepisy niemieckiej ustawy o podatku od wartości dodanej Umsatzsteuergesetz (w skrócie: UstG).
W przypadku nieruchomości leżących na terenie Niemiec, usługi z nimi związane podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT według przepisów niemieckich. Z tym, że w przypadku świadczenia usług budowlanych na rzecz niemieckich podatników VAT (niemieckich firm)* lub na rzecz niemieckich osób prawnych, wykonawca jest zobowiązany do scedowania na nabywcę obowiązku rozliczenia niemieckiego podatku VAT. Jest to odwrotne obciążenie podatkowe (reverse charge), wynikające z art. 13b ust. 2 niemieckiej ustawy UStG. Wykonawca wystawia wówczas fakturę bez doliczonego podatku Umsatzsteuer z adnotacją:

  • dla PL działalności - „odwrotne obciążenie”, opis podatku VAT – „n.p.”
  • dla DE działalności - „Steuerschuld geht über auf den Leistungsempfänger gem. § 13b Absatz 2 UstG”.

W takim przypadku odrębnym zagadnieniem pozostaje tzw. podatek budowlany w wysokości 15% należności za wykonane usługi. Można uzyskać zwolnienie z tego podatku (Freistellungsbescheinigung) na podstawie zaświadczenia wydanego przez Finanzamt na wniosek podatnika. Bauabzugsteuer (podatek budowlany) jest szczególnym rodzajem podatku dochodowego w Niemczech. Podatek ten dotyczy wszystkich (nie tylko polskich) firm świadczących w Niemczech usługi budowlane na rzecz innych podmiotów niż konsumenci. W takim przypadku należy liczyć się z zatrzymaniem części wynagrodzenia przez zleceniodawcę i odprowadzeniem go do Finanzamt’u. Stawka podatku Bauabzugsteuer wynosi 15% i potrącana jest (zatrzymywana) przez nabywcę usługi budowlanej, jeżeli nabywcą tym jest niemiecka firma* lub niemiecka osoba prawna. Podatek Bauabzugsteuer jest szczególną formą zaliczek na podatek dochodowy od dochodów z działalności budowlanej na terytorium Niemiec. Podstawowe zasady funkcjonowania tego podatku regulują przepisy niemieckiej ustawy o podatku dochodowym Einkommensteuergesetz.
*Firma Spidersys Sp. z o.o. zgłoszona jest do niemieckiej ewidencji podatkowej – ma nadany niemiecki nr podatkowy: Bisherige StNr.: 056/657/70933. Neue StNr. (ab 01.06.2018) : 111/100/00059. Posiada również aktualne zwolnienie od usług budowlanych na terenie Niemiec (Freistellungsbescheinigung) – do wglądu na życzenie.
Freistellungbescheinigung dla osób prowadzących PL działalność:
Procedurę uzyskania zwolnienia podatkowego (…) należy rozpocząć od uzyskania od właściwego, pod względem rozliczeń działalności, polskiego Urzędu Skarbowego zaświadczenia o rezydencji podatkowej (zaświadczenie na dwujęzycznym gotowym formularzu Antrag/Wniosek). Następnie należy wypełnić odpowiedni wniosek do Finanzamt (niemiecki urząd skarbowy), do którego to dołączyć należy w/w zaświadczenie o rezydencji podatkowej oraz aktualny wydruk z CEiDG/KRS. Komplet dokumentów należy złożyć do właściwego urzędu skarbowego na terenie Niemiec. Spidersys Sp. z o.o. nie pośredniczy w dopełnianiu formalności w zakresie pozyskania zwolnienia podatkowego od w/w podatku. W związku z zapytaniami w tym zakresie informujemy, iż należy dopełnić tej formalności samodzielnie lub za pośrednictwem firm świadczących takie usługi. Grzecznościowo przekazujemy kontakt do firmy Goldenstein Spółka z o.o. reprezentowaną przez p. Marzenę Pyszniak (Kontakt: komórkowy 693 740 140, e-mail: m.pyszniak@goldenstein.com.pl ) - strona internetowa firmy http://www.goldenstein.pl/ . W przypadku korzystania z usług firmy Goldenstein można powołać się na firmę Spidersys Sp. z o.o., ponieważ dla podwykonawców Spidersys, firma Goldenstein ustaliła cennik rabatowy za usługi dot. spraw związanych z Freistellungsbescheinigung.

Szczegółowe informacje dot. przedmiotowego podatku dostępne są m.in. w polskojęzycznych zakładkach strony internetowej niemieckiego urzędu skarbowego w Cottbus:
http://www.fa-cottbus.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.375040.de
http://www.fa-cottbus.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.375038.de
http://www.fa-cottbus.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.374996.de
http://www.finanzamt.brandenburg.de/media_fast/4055/StAb-Bau%20Fragebogen%202002%20-%20Polnisch.pdf

Wynagrodzenie wypłacane będzie w ciagu 15 dni od daty rejestracji w biurze Spidersys rachunku (wystawiany za każdy tydzień kalendarzowy, w którym świadczone były usługi) wraz ze stanowiącym załącznik do rachunku, podpisanym przez właściwą osobę zakresem prac (przykładowy formularz przekazany wraz z umową). Komplet dokumentów przyjmowany będzie (również drogą elektroniczną, pod warunkiem jakości pliku pozwalającej na prawidłowy odczyt danych) przez biuro Spidersys, w godz. otwarcia biura, tj. poniedziałek – piątek, z wyłączeniem dni wolnych ustawowo od pracy, godz. 7.30-15.30. Dokumenty wpływające w pozostałych terminach rejestrowane będą w kolejnym dniu roboczym.