Freistellungbescheinigung- czyli zwolnienie podatkowe na terenie Niemiec- co to jest? Jak i gdzie można „zdobyć” i kogo to dotyczy ?

Usługi remontowe i budowlane związane z nieruchomościami leżącymi na terenie Niemiec.
Obowiązek w zakresie podatku VAT powstaje tam gdzie leży nieruchomość, o czym mówi m.in. art. 28e polskiej ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, a także przepisy niemieckiej ustawy o podatku od wartości dodanej Umsatzsteuergesetz (w skrócie: UstG).
W przypadku nieruchomości leżących na terenie Niemiec, usługi z nimi związane podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT według przepisów niemieckich. Z tym, że w przypadku świadczenia usług budowlanych na rzecz niemieckich podatników VAT (niemieckich firm)* lub na rzecz niemieckich osób prawnych, wykonawca jest zobowiązany do scedowania na nabywcę obowiązku rozliczenia niemieckiego podatku VAT. Jest to odwrotne obciążenie podatkowe (reverse charge), wynikające z art. 13b ust. 2 niemieckiej ustawy UStG. Wykonawca wystawia wówczas fakturę bez doliczonego podatku Umsatzsteuer z adnotacją:

    • dla PL działalności – „odwrotne obciążenie”, opis podatku VAT – „n.p.”
    • dla DE działalności – „Steuerschuld geht über auf den Leistungsempfänger gem. § 13b Absatz 2 UstG”.

W takim przypadku odrębnym zagadnieniem pozostaje tzw. podatek budowlany w wysokości 15% należności za wykonane usługi. Można uzyskać zwolnienie z tego podatku (Freistellungsbescheinigung) na podstawie zaświadczenia wydanego przez Finanzamt na wniosek podatnika. Bauabzugsteuer (podatek budowlany) jest szczególnym rodzajem podatku dochodowego w Niemczech. Podatek ten dotyczy wszystkich (nie tylko polskich) firm świadczących w Niemczech usługi budowlane na rzecz innych podmiotów niż konsumenci. W takim przypadku należy liczyć się z zatrzymaniem części wynagrodzenia przez zleceniodawcę i odprowadzeniem go do Finanzamt’u. Stawka podatku Bauabzugsteuer wynosi 15% i potrącana jest (zatrzymywana) przez nabywcę usługi budowlanej, jeżeli nabywcą tym jest niemiecka firma* lub niemiecka osoba prawna. Podatek Bauabzugsteuer jest szczególną formą zaliczek na podatek dochodowy od dochodów z działalności budowlanej na terytorium Niemiec. Podstawowe zasady funkcjonowania tego podatku regulują przepisy niemieckiej ustawy o podatku dochodowym Einkommensteuergesetz.
*Firma Spidersys Sp. z o.o. zgłoszona jest do niemieckiej ewidencji podatkowej – ma nadany niemiecki nr podatkowy: Bisherige StNr.: 056/657/70933. Neue StNr. (ab 01.06.2018) : 111/100/00059. Posiada również aktualne zwolnienie od usług budowlanych na terenie Niemiec (Freistellungsbescheinigung) – do wglądu na życzenie.
Freistellungbescheinigung dla osób prowadzących PL działalność:
Procedurę uzyskania zwolnienia podatkowego (…) należy rozpocząć od uzyskania od właściwego, pod względem rozliczeń działalności, polskiego Urzędu Skarbowego zaświadczenia o rezydencji podatkowej (zaświadczenie na dwujęzycznym gotowym formularzu Antrag/Wniosek). Następnie należy wypełnić odpowiedni wniosek do Finanzamt (niemiecki urząd skarbowy), do którego to dołączyć należy w/w zaświadczenie o rezydencji podatkowej oraz aktualny wydruk z CEiDG/KRS. Komplet dokumentów należy złożyć do właściwego urzędu skarbowego na terenie Niemiec. Spidersys Sp. z o.o. nie pośredniczy w dopełnianiu formalności w zakresie pozyskania zwolnienia podatkowego od w/w podatku. W związku z zapytaniami w tym zakresie informujemy, iż należy dopełnić tej formalności samodzielnie lub za pośrednictwem firm świadczących takie usługi. Grzecznościowo przekazujemy kontakt do firmy Goldenstein Spółka z o.o. reprezentowaną przez p. Marzenę Pyszniak (Kontakt: komórkowy 693 740 140, e-mail: m.pyszniak@goldenstein.com.pl ) – strona internetowa firmy http://www.goldenstein.pl/ . W przypadku korzystania z usług firmy Goldenstein można powołać się na firmę Spidersys Sp. z o.o., ponieważ dla podwykonawców Spidersys, firma Goldenstein ustaliła cennik rabatowy za usługi dot. spraw związanych z Freistellungsbescheinigung.

Szczegółowe informacje dot. przedmiotowego podatku dostępne są m.in. w polskojęzycznych zakładkach strony internetowej niemieckiego urzędu skarbowego w Cottbus:
http://www.fa-cottbus.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.375040.de
http://www.fa-cottbus.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.375038.de
http://www.fa-cottbus.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.374996.de
http://www.finanzamt.brandenburg.de/media_fast/4055/StAb-Bau%20Fragebogen%202002%20-%20Polnisch.pdf